4 januari 2022

    Zekes koll på Chelseas ekonomi

CHELSEA FC plc EKONOMI 1/7 2020-30/6 2021

Siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår. Om inte annat anges är alla belopp i miljoner £.

SAMMANFATTNING
Omsättning: 435 (407)
Resultat före skatt: -156 (36)
Resultatförsämring med anmärkningsvärda 192. Trots uteblivna matchdagsintäkter har omsättningen ökat med 28 främst tack vare stigande TV-ersättning för vinsten i Champions League och flyttade ligaomgångar från föregående säsong. Spelarförvärv har medfört ökande lönekostnader med 49 och värdeminskning av spelartruppen med 35. Färre matcharrangemang har resulterat i lägre driftkostnader med 15. Intäkter och kostnader av engångskaraktär blev ett kostnadsnetto på 30. Vinst av spelarförsäljning har sjunkit med 115. Finansnettot m m har försämrats med 6.

OMSÄTTNING: 435 (407)
Intäkterna fördelas enligt matchdagar 8 (55), tv-sändningar 273 (182) och sponsring, försäljning m m 154 (170). Covid-19-pandemin innebar spel inför tomma läktare större delen av spelåret. Matchdagsintäkterna har därför minskat med 47. Pandemin medförde även bl a utebliven försäsongsturné med lägre intäkter som följd. Tack vare ökad ersättning från sponsorer är minskningen av försäljningsintäkter begränsad till 16. Slutet av föregående säsong flyttades fram vilket resulterade i fler tv-sända matcher från PL detta räkenskapsår. Klubbens vinst i Champions League medförde ca 30 i ökat vederlag jämfört med säsongen innan. Totalt har ersättning från tv-sändningar stigit med 91. Den sammanlagda effekten är att omsättningen blev 28 eller 7 % högre jämfört med föregående år.

RÖRELSENS KOSTNADER: 588 (519)
Rörelsekostnaderna utgörs av löner m m 333 (284), drift- och administration m m 81 (96) samt värdeminskning för spelare och anläggningar 174 (139), dvs en ökning med totalt 69 eller 13 %. Spelarförvärv och utfallna bonusar har ökat personalkostnaderna med 49. Höga anskaffningvärden på spelarförvärv är skälet till stigande värdeminskning med 35. Övriga rörelsekostnader har sjunkit med 15 vilket sammanhänger med att covid-19 har inneburit färre matcharrangemang. Därtill kommer poster av engångskaraktär vilka uppgick netto till en kostnad på 30 och som bl a består av en engångsnedskrivning av en för högt värderad spelartrupp och beräknat utfall av juridiska tvister. Chelsea har inte tagit del av statliga arbetskraftstöd under pandemin.

RÖRELSERESULTAT: -183 (-112)
Underskottet i rörelsen, dvs den löpande verksamheten, har försämrats med 71. Exklusive värdeminskning med 174 (139) och engångsposter uppgående till -30
(-) blev resultatet (det s k EBIDTA) ett överskott på 21 (27), vilket kan ses som ett approximativt mått på rörelsens förmåga att generera likvida medel.

RESULTAT FÖRE SKATT: -156 (36)
Vinsten av spelarförsäljningar (försäljningspris med avdrag för bokfört värde) blev 28 (143). Föregående års höga reavinster innehöll bl a försäljningarna av Hazard och Morata. Resultatet efter finansnetto uppgående till -1 (5) försämrades från ett överskott på 36 till ett underskott på 156, dvs en resultatförsämring med 192. Nettoresultatet efter skatt och effekt av riskförsäkring uppgick till -153 (41).

BALANSOMSLUTNING: 823 (881)
Under verksamhetsåret har spelare anskaffats för 221, bokförda för avyttrade var 3 och värdeminskningsavdrag och nedskrivning på spelarkontrakt genomförts med 162 respektive 18. Då fås att bokfört värdet på spelartruppen ökat från 395 till 433. Det totala anskaffningsvärdet för nu befintliga spelare uppgick till 959. Materiella anläggningstillgångar, såsom arena och träningsanläggning, var redovisade till 175 (176). Nettot av kundfordringar och leverantörsskulder oavsett betalningstidpunkt, som främst avser obetalda spelarövergångar, utgjorde en fordran på 17 (103). Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan tillgångar och skulder som förfaller till betalning inom ett år, uppvisade en nettoskuld på 169 (127). I beloppet ingår skuld till koncernföretag med 30 (47). Likvida medel uppgick till 16 (17). Det egna kapitalet har påverkats av periodens underskott med 153 och nyemission m m med 43 och därmed minskat med 110 till 401. Den totala balansomslutningen, dvs värdet av alla tillgångar och dess finansiering, har minskat med 58.

KASSAFLÖDE: -1 (-20)
Analys av kassaflödet ger en bra bild över hur verksamheten finansieras samt in- och utflödet av likvida medel. Eftersom värdeminskning och nedskrivning endast är en bokföringsåtgärd som inte innebär utbetalning rensas rörelseresultatet på
-183 (-112) med 192 (139) samt korrigeras med förändring av rörelseskuld netto mm på 60 (4) och då fås att rörelsen genererat likvida medel med 69 (31).  Delbetalningar av spelare och anläggningar har gjorts med 216 (115) och vid försäljning av dessa har erhållits 120 (81). Notera att likvid för spelare ofta sker över två år eller längre. Tidigare lån har amorterats med netto 17 (24) och nyemission uppgick till 43 (7). Hopräknat så har likvida medel minskat med 1
 (-20). 

ÄGARTILLSKOTT: 20 (-5) 
Erforderlig finansiering fås huvudsakligen från moderföretaget Fordstam ltd, som är helägt av Abramovitj. Kapital har tillförts med 20 att jämföra med föregående års återbetalning på 5. Fordstams räntefria skuld till företag tillhörande Abramovitj uppgick till 1 514. Det mottagna lånet används huvudsakligen till aktieköp i Chelsea FC plc som därmed förses med kapital utan att bli skuld- och räntebelastad.

NYCKELTAL
Nedan följer några utvalda nyckeltal för att bedöma klubbens ekonomiska tillstånd och se utvecklingen mellan de två senaste verksamhetsåren.

Löners andel av omsättning som visar hur stor del av intäkterna som går till löneutbetalningar: 77 % (70). Väsentligt stigande löner i förhållande till måttlig omsättningsökning förklarar den högre andelen. UEFAs rekommendation är maximalt 70 %. Totala spelarkostnaders, dvs löner och värdeminskning, andel av omsättningen steg från 101 % till 114 % vilket innebär att dessa kostnader översteg intäkterna.

Självfinansieringsgrad visar hur stor andel av under perioden betalda investeringar (spelarköp och anläggningar) som bekostats av i den egna verksamheten genererade likvida medel. Eftersom spelarförsäljningar är en så betydelsefull del kan det vara meningsfullt att dela upp måttet före och efter erhållen betalning: Före  avyttring 32 % (28) och efter avyttring 88 % (98). Främst ökad rörelseskuld som innebär att utbetalningar kommer att ske i framtiden förklarar förbättringen av det första måttet. Däremot medför färre spelarförsäljningar att det andra förhållandet försämrats.

Kassalikviditet som visar betalningsförmågan på kort sikt: 53 % (61). Som visats ovan har rörelseskulderna ökat. Mått under 100 % kan indikera svårigheter att med egna alstrade medel betala skulder till leverantörer m m i tid. I Chelseas fall löser behövliga ägartillskott den problematiken.

Soliditet som visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital: 49 % (58). Räkenskapsårets förlust har tärt på det egna kapitalet. De ansamlade förlusterna genom åren uppgick till 926 men tack vare ägartillskott på
1 327 så är klubben ändå välkonsoliderad.

Avkastningen på totalt kapital som visar hur de totala tillgångarna förräntar sig oavsett finansiering: -19 % (4). Det kraftiga underskottet gör att verksamhetsåret uppvisar negativ avkastning.

UEFA FFP TEST
Financial Fair Play är ett omfattande och komplicerat regelverk med flera variabler och kontrollpunkter. Det mest centrala är ”break even” kravet som förenklat innebär att klubbarna tillåts redovisa ett underskott på sammanlagt 30 milj € under treåriga överlappande övervakningsperioder förutsatt att ägaren tillskjuter kapital upp till ett underskott på 5 milj €. Vid beräkning av ”break even” behöver bl a värdeminskning på anläggningar, kostnader för träningsfaciliteter, ungdoms- och kvinnoverksamhet ej tas med. På grund av covid-19 har UEFA infört lättnader som bl a innebär att säsongerna 2019/20 och 2020/21 slås ihop. Om det hopräknade resultatet för dessa två perioder blir ett underskott får detta halveras. Övervakningsperioden 2022 omfattar alltså de fyra räkenskapsåren från 2017/18 till 2020/21.

Redovisade resultat före skatt för säsongerna 2017/18 till 2020/21 var +67; -102; +36 och -156. De kostnader som inte skall tas med i FFP- rapporteringen, bl a kostnader för avskrivning på anläggningar samt kvinno- och ungdomsverksamhet, skattas till ca 30 per år. Detta ger +67+30-102+30+(36+30-156+30)/2 vilket ger ett underskott på 5 milj £ eller 6 mlj €. Chelsea uppfyller med begränsad marginal kraven för FFP enligt ovan. Dessutom finns ytterligare möjligheter att eliminera intäktsbortfall på grund av covid-19.

Källa: Årsredovisning Chelsea FC plc och egna beräkningar

EZ Olsson

 EZ Olsson

CSFC